ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Ο Δήμος Κιλελέρ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ».

Το αντικείμενο της πράξης αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση συστήματος και την θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης της περιοχής και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Το Σύστημα Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών θα αποτελείται από έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), ο οποίος θα διασυνδεθεί, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων, με τους σαράντα (40) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου.

Ο αντικειμενικός σκοπός του συστήματος είναι η συλλογή δεδομένων, όπως για παράδειγμα η τιμή της παροχής σε καταθλιπτικούς και τροφοδοτικούς αγωγούς, η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές, και η μετάδοσή τους, μέσω τηλεπικοινωνιακού συστήματος, στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ). Το σύστημα επικοινωνίας θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του τηλελέγχου και του αυτοματισμού.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.238.598,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 994.870,00€ και ΦΠΑ: 238.768,80€) και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ ( «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα από τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με Τίτλο: Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση») κατά ποσό εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (994.870,00€). Το ποσό του αναλογούντα Φ.Π.Α 24% διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (238.768,80€), χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 22/11/2019 και ώρα 15:00μμ.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com