ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΝΔΡΩΝ

Σε δημοπράτηση του έργου που προβλέπει εργασίες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου στο Κέντρο Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων – ΚΑΠΗ ∆ένδρων του ∆ήµου Τυρνάβου συνολικού προύπολογισμού 74.400€ θα προχωρήσει στις 10 Ιουλίου ο δήμος Τυρνάβου σύμφωνα με σχετική διακήρυξη

που δημοσιεύθηκε στη σελίδα του δήμου.

Βάσει της μελέτης προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

  • Οι απαιτούµενες εκσκαφές και επιχώσεις µε θραυστό υλικό.
  • Οι σκυροδετήσεις µε τους απαιτούµενους σιδηρούς οπλισµούς.
  • Οι επιστρώσεις των διαδρόµων και επιφανειών σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη µε τσιµεντόπλακες και κυβόλιθους.
  • Η κατασκευή των στεγάστρων στο κτίριο του Κέντρου Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων – Καπή.
  • Θα τοποθετηθούν έξι ιστοί ηλεκτροφωτισµού µε τα αντίστοιχα φωτιστικά σώµατα.

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (180) από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.