ΕΡΓΟ 700.000 € ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», με προϋπολογισμό 700.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Το έργο είχε εντάξει στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” η προηγούμενη δημοτική αρχή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 30/01/2020 καταληκτική ημερομηνία, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/02/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες βελτίωσης της υποδομής 3 υφιστάμενων αγροτικών οδών συνολικού μήκους 7.400m.:

Ο πρώτος μήκους 4.800m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Τυρνάβου Αμπελώνα και είναι το κομμάτι χωματόδρομου που συνδέει τον Τύρναβο με τον Αμπελώνα από την πλευρά του Οινοποιείου,

ο δεύτερος μήκους 1.100m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Τυρνάβου και είναι το κομμάτι από το ανάχωμα μέχρι την παλιά ε.ο. Λάρισας Κοζάνης στο ύψος των ενοικιαζόμενων δωματίων “Φάρος”

και ο τρίτος μήκους 1.500m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Τυρνάβου και είναι το κομμάτι από τη Βρύση μέχρι τη διασταύρωση Δελερίων

Προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

  • Θα γίνει η απαραίτητη ισοπέδωση σε βάθος έως 0,10m και σε μήκος οδών 5.700m.
  • Θα κατασκευασθούν επιχώσεις με κατάλληλα υλικά (3Α κλπ.) όπου απαιτείται.
  • Θα γίνει ασφαλτόστρωση των αγροτικών οδών σε συνολικό μήκος 5.700m και σε πλάτος από 3,5 έως 5m.
  • Θα γίνει η απαιτούμενη διαγράμμιση σε συνολικό μήκος 7.400m και κάθετη σήμανση των οδών.
  • Θα γίνει τοποθέτηση πλευρικών στηθαίων προστασίας δίπλα από το αρδευτικό κανάλι στον δεύτερο δρόμο και σε μήκος 1.100m.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου στις 15/11/2018 ενέκρινε το συγκεκριμένο έργο το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 700.000 € από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com